"มีวินัย  แต่งกายดี  มีจิตสาธารณะ"

 

 

comments