วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก

กำหนดการกู้ยืมเงินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  (กยศ.)
ภาคเรียนที่ 1   ประจำปีการศึกษา 2556

สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษา และ ไม่เปลี่ยนสถานศึกษา

ขั้นตอนการกู้ยืม กำหนดเวลา
1.  ผู้กู้ยืมขอแบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงินพร้อมกรอกข้อมูล
      และส่งคืนงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  หรือ ดาวน์โหลดที่นี่
1 ก.พ. -  31 พ.ค. 56
2.  ผู้กู้ยืมยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบ  e-Studentloan ทางคอมพิวเตอร์   คลิกที่นี่ 1 ก.พ. -  31 พ.ค. 56
3.  ผู้กู้ยืมเข้ารับการสัมภาษณ์ 10 มิ.ย. - 14 มิ.ย.56
4.  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติกู้ยืม 17 มิ.ย 56
5.  ผู้กู้ยืมเซ็นเอกสารการลงทะเบียนเรียน 18 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 56

 

สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา และ สำหรับผู้ยื่นกู้รายใหม่

 

ขั้นตอนการกู้ยืม กำหนดเวลา
1.  ผู้กู้ยืมเฉพาะผู้กู้ยืมรายใหม่ ลงทะเบียนขอรหัสผ่านล่วงหน้า โดยยังไม่ต้องระบุ
     สถานศึกษา ผ่านระบบ e-Studentloan  ทางคอมพิวเตอร์  
คลิกที่นี่
1 ก.พ. -  31 พ.ค. 56
2.  ผู้กู้ยืมขอแบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงินพร้อมกรอกข้อมูลและส่งคืนงานกองทุนฯ
     
 หรือ ดาวน์โหลดที่นี่
1 ก.พ. -  31 พ.ค. 56
3.  ผู้กู้ยืมเข้ารับการสัมภาษณ์ 10 มิ.ย. - 14 มิ.ย.56
4.  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติกู้ยืม 17 มิ.ย 56
5.  ผู้กู้ยืมนำผู้ปกครอง หรือ ผู้ค้ำประกันมาเซ็นเอกสารสัญญาการกู้ยืมเงิน 18 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 56

 

เว็บไซต์  http://www.studentloan.or.th
หากมีข้อสงสัย ติดต่องานกองทุนฯ  
อ.กานต์ นันทชิต และ อ.พรวนา สกุลเฮง

comments