วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก
ใช้ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ต่อเนื่อง  4 ปี  ภายใต้โครงการ  Microsoft School Agreement 

comments