กำหนดการเปิดภาคเรียน และปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

เปิดเรียนพร้อมปฐมนิเทศ นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 วันที่16 พฤษภาคม 2561 เวลา08.00น.
17 พฤษภาคม 2561 เปิดภาคเรียน ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2
12-15 พฤษภาคม 2561 นักศึกษา ปวช.1-3 รับอุปกรณ์การเรียน-ชุดนักศึกษา
17-25 พฤษภาคม 2561 ลงทะเบียนปรับเกรดแก้ มส. ขร. ขส.