ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด

ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
โดยหน่วยงานต้นสังกัด
ปีการศึกษา 2561

https://drive.google.com/file/d/1j4nXVoeWnwWQGmTt-f8d0NjIKFlWdzx9/view?usp=sharing