ตราประจำวิทยาลัย

ตัวอักษรย่อประจำวิทยาลัย  บ.ธ.พ.

สีประจำสถาบัน  เหลือง-ดำ

สัญลักษณ์  เรือนแก้ว หมายถึง  ความรู้ที่แตกฉาน  ดุจประกายแสงสะท้อนของเรือนแก้วเมื่อกระทบกับแสงอาทิตย์
สัญลักษณ์  3 ห่วง หมายถึง  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและความสามัคคี เพื่อพัฒนาสุขภาพพลานามัย และความสมบูรณ์
ของร่างกายและจิตใจ  ดุจห่วง  3  ห่วง ที่ร้อยคล้องกัน
สัญลักษณ์  ใบประกาศนียบัตร หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษา  คือ ใบประกาศนียบัตร และคุณวุฒิทางการศึกษาที่มีคุณค่ายิ่งในชีวิต
เมื่อสำเร็จการศึกษา
สัญลักษณ์  คบเพลิง หมายถึง  สถานศึกษาที่ให้ความรู้ ดุจคบเพลิงที่เป็นแหล่งกำเนิดของแสงสว่าง เป็นการจุดประกาย
แสงสว่างนำทางชีวิต  ดุจความรู้นำทางชีวิต