ปรัชญา

"เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่ทักษะ  สร้างคุณค่าเยาวชน"