เพลงมาร์ชประจำวิทยาลัย

มาร์ช เรือนแก้วรวมใจ

เนื้อเพลง/ทำนอง  :  นายอุดม  ปิงวงศ์

                                  วิทยาลัยเทคโนโลยี                               บริหารธุรกิจพิษณุโลก

               ให้วิชาสร้างชีวิตประสิทธิโชค                                    ลูกพิษณุโลก  ทักษะช่าง ให้ลือไกล

                                 บ.ธ.พ. สร้างคนกล้าคนเก่งคนดี               เทคโนโลยี ก้าวล้ำ นำสมัย

               ใฝ่ทักษะ เรียนดี มีวินัย                                             สร้างคุณค่าให้ มีความรู้ คู่ความดี

                                ซุ้มเรือนแก้ว ศูนย์รวมใจ เป็นหนึ่ง            สุดซาบซึ้งในเกียรติภูมิแห่งศักดิ์ศรี

               สร้างเยาวชน สู่อาชีพ มั่นคงที่ดี                                 ลูกเหลืองดำนี้  วิชาชีพเลื่องลือชา

                                 วิทยาลัยเทคโนโลยี                               บริหาร ธุรกิจให้การศึกษา

                บ้านหลังนี้ อบอุ่นใจ ให้ปัญญา                                 รักศรัทธา บ.ธ.พ. เทิดไว้ในใจ

                รักศรัทธา บ.ธ.พ.  เทิดไว้ในใจ