วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

                1. มุ่งเน้นให้บริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นคุณภาพทางวิชาการให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางฝึกทักษะโดยการปฏิบัติตามสภาพจริงจนผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพอิสระได้ด้วยตนเอง

                2. มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียนให้มีบุคลิคภาพ อันพึงประสงค์ของสังคมเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่องานในอาชีพ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดทน มีความกระตือรือร้นแสวงหาความรู้อยู่เสมอ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 

พันธกิจ

               1. ให้บริการทางการศึกษาสายวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

               2. พัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และคูณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคม

               3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพิ่มคุณค่าของผู้เรียนให้สามารถประกอบอาชีพทางธุกกิจได้

               4. ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อจัดบริการให้การศึกษาให้ตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคม ทางวิชาชีพที่ขาดแคลน