สาขาช่างกลโรงงาน

สาขาช่างกลโรงงาน อีกหนึ่งสาขาที่มีตลาดแรงงานรองรับ เนื่องจากช่างกลโรงงานเป็นสาขาที่มีความต้องการมาก โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นฐานผลิตสินค้าบริษัทต่าง ๆ จึงมีโรงงานมากมายเปิดตัวในประเทศไทย

ช่างผู้นำชาญการในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างช่างกล มีส่วนสำคัญในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรการผลิตต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน การเรียนสาขานี้จึงน่าสนใจอย่างมาก

รายละเอียดของสาขาวิชา

สาขาช่างกลโรงงาน คือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลภายในโรงงาน หรือเครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่ อย่างเช่น เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องยนต์ขนาดใหญ่ต่าง ๆ เป็นต้น

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาช่างกล ให้ความสำคัญการฝึกปฏิบัติควบคู่กับทฤษฎี โดยเน้นการให้ความรู้และทักษะต่าง ๆ เช่น ความรู้พื้นฐานเรื่องโรงสร้างเครื่องยนต์กลไก ความรู้เรื่องระบบการทำงาน และการดูแลรักษา การซ่อมบำรุงต่าง ๆ เป็นต้น

คุณสมบัติของศึกษาสาขาวิชา

 1. ชื่นชอบสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
 2. ชื่นชอบเรียนรู้แบบปฏิบัติควบคู่ทฤษฎี
 3. มีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์
 4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
 5. มีความละเอียดรอบคอบ
 6. มีความอดทนและความพยายามสูง
 7. อื่น ๆ

ลักษณะของงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

 1. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกลในโรงงาน
 2. บำรุงรักษาเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ต่าง ๆ ในโรงงาน
 3. ตรวจเช็คสภาพการทำงานของเครื่องกล
 4. อื่นๆ

แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกลในโรงงาน
 2. ผู้ช่วยวิศวกร
 3. เจ้าของกิจการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ และเครื่องกลต่าง ๆ
 4. พนักงานรัฐและพนักงานเอกชน
 5. เจ้าหน้าควบคุมการผลิต
 6. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เครื่องกลต่างๆ
 7. ผู้ประกอบการ
 8. อื่นๆ