สาขาช่างเทคนิคยานยนต์

อาชีพช่างยนต์ คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์กลไก เช่น ระบบการทำงานเครื่องยนต์ การซ่อมบำรุง การเปลี่ยนอุปกรณ์ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องยนต์ เป็นต้น

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

 1. งานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์
 2. งานเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องยนต์
 3. การตรวจเช็คเครื่องยนต์
 4. อื่น ๆ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

 1. มีร่างกายแข็งแรง
 2. มีความระเอียดรอบครอบ
 3. มีความอดทน
 4. มีความสามารถทางด้านการคำนวณ
 5. มีความซื่อสัตย์
 6. อื่นๆ

แนวทางพัฒนาอาชีพ

 1. ช่างยนต์ประจำหน่วยงานของรัฐ
 2. ช่างยนต์ปะจำหน่วยงานของเอกชน
 3. ช่างยนต์ประจำศูนย์
 4. เจ้าของกิจการซ่อมบำรุงรถยนต์
 5. อื่น ๆ