สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง

ลักษณะของงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
1. งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า
2. งานตรวจสอบระบบไฟฟ้า
3. งานติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า
4. งานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
5. อื่น ๆ

แนวทางการประกอบอาชีพ
1. ช่างไฟฟ้า
2. พนักงานตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบริษัท
3. พนักงานรัฐและเอกชน
4. ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า
5. ช่างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ
6. ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
7. เจ้าของกิจการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า
8. เจ้าของกิจการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
9. พนักงานการไฟฟ้า
10. อื่นๆ