สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ทำงานทางเทคนิคภายใต้การแนะนำ และควบคุมของวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้ทฤษฎีอิเล็กทรอนิกส์ หลักของวงจรไฟฟ้า  วิธีการทดสอบไฟฟ้า คณิตศาสตร์ทางวิศวกรรม และวิชาการที่เกี่ยวข้องกันมาใช้ผลิต ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบ ใช้และ บำรุงรักษา พัฒนา   แก้ไขเปลี่ยนแปลง และซ่อมระบบอิเล็กทรอนิกส์   อุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆ ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกับช่างเทคนิคไฟฟ้า  แต่ชำนาญงานเกี่ยวกับระบบโทรคมนาคม  อุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆ อาจชำนาญงานโทรคมนาคมระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรืองานอิเล็กทรอนิกส์สาขาอื่นๆ  และอาจมีชื่อเรียกตามงานที่ทำ ซึ่งสามารถจำแนกลักษณะงานได้

แนวทางการประกอบอาชีพ

  1. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  2. ช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประจำศูนย์ต่างๆ
  3. ช่างซ่อมมือถือ
  4. พนักงานรัฐและเอกชน
  5. เจ้าของกิจการร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  6. เจ้าของกิจการร้านขายคอมพิวเตอร์
  7. เจ้าของกิจการร้านคอมพิวเตอร์
  8. เจ้าของกิจการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  9. อื่น ๆ