สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เข้าสู่เว็บสาขา—–>https://sites.google.com/site/combusiness61/

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถประกอบอาชีพในภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ หรืออาชีพอิสระ ได้แก่

นักสารสนเทศ   นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ . นักโปรแกรม . นักพัฒนาเว็บไซต์ . นักพัฒนาซอฟต์แวร์ . ผู้จัดการซอฟต์แวร์ . นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ . ผู้จัดการฐานข้อมูล . ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์ . ผู้ตรวจสอบงาน . นักวิชาการคอมพิวเตอร์ . ครู – อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ . เจ้าของร้านอินเตอร์เน็ต