สาขาการตลาด

เข้าสู่เว็บสาขา—–>https://sites.google.com/pl-tech.ac.th/marketing/

จบการศึกษาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้หลากหลายสาขาวิชาในทุกระดับขององค์กร เช่น ฝ่ายวางแผนและบริหารผลิตภัณฑ์ ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกระจายตัวสินค้า ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัยตลาด ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบริหารงานขายหรือบริหารงานค้าปลีก รวมถึงฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศ เป็นต้น และมีโอกาสจะก้าวไปสู่ตำแหน่ง ด้านการบริหารระดับสูงต่อไปในอนาคต เช่น ผู้จัดการตราสินค้า (Brand Manager) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และรองประธานฝ่ายการตลาด