ปรัชญาวิทยาลัย

"เรียนดี มีวินัย ใฝ่ทักษะ สร้างคุณค่าเยาวชน"
 
 

 
เลขที่สมัคร........................./.................................... ศึกษาต่อระดับชั้น:
รหัสสาขาวิชา.......................................................... ประเภทวิชา:
รหัส...........................เลขประจำตัว....................... สาขาวิชาที่เลือกเรียน:
  สถานะการสมัคร:

ชื่อ:( )    นามสกุล:      เพศ:
วันเดือนปีเกิด: เลือกวันที่(ปปปป-ดด-วว)     หมายเลขบัตรประชาชน:
เชื้อชาติ:     สัญชาติ:     ศาสนา:     หมู่โลหิต:
น้ำหนัก: กิโลกรัม   ส่วนสูง: เซนติเมตร

ลักษณะที่อยู่อาศัยของผู้สมัคร:
บ้านเลขที่: หมู่: ถนน:
ตำบล:
อำเภอ/เขต:
จังหวัด: รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์บ้าน: มือถือ:
E-Mail: Facebook:

ชื่อบิดา: นามสกุล
อาชีพ:   รายได้: บาท(ต่อปี)
โทรศัพท์บ้าน: มือถือ:

ชื่อมารดา: นามสกุล
อาชีพ:   รายได้: บาท(ต่อปี)
โทรศัพท์บ้าน: มือถือ:

ผู้ปกครอง ชื่อ: นามสกุล
เกี่ยวข้องเป็น : ของนักศึกษา      อาชีพ:
ที่อยู่ที่ทำงาน: โทรศัพท์:

ที่อยู่ผู้ปกครอง :  
บ้านเลขที่ หมู่ : ถนน: ตำบล:
อำเภอ/เขต: จังหวัด:
รหัสไปรษณีย์: โทรศัพท์บ้าน: มือถือ: E-mail:

ชื่อสถาบันการศึกษาเดิมที่จบ: อำเภอ:
จังหวัด: เกรดเฉลี่ย: ปีการศึกษาที่จบ:
ผู้สมัคร เป็นผู้เป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียน:
ผู้สมัคร มีสิทธิ์กู้เงินกองทุนรัฐบาลจากสถานศึกษาเดิมหรือไม่ :

 

 

 

 

 

    
 
       
© วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก