ปรัชญาวิทยาลัย

"เรียนดี มีวินัย ใฝ่ทักษะ สร้างคุณค่าเยาวชน"
 
 

 
สถาบันการศึกษาเดิมที่จบ จังหวัด ชื่อ สกุล ศึกษาต่อระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาิวิชาที่เลือกเรียน วันที่สมัคร สถานะการมอบตัว ผู้สมัครใหม่
โรงเรียนท่าบ่อ หนองคาย ชิตพล แข็งขัน ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. ช่างอุตสาหกรรม ปวส. สาขางานไฟฟ้ากำลัง 23 เม.ย. 2561 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
ก.ส.น.บางระกำ พิษณุโลก กรรณิการ์ พุ่มอยู่ ปวส. ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 22 เม.ย. 2561 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร กำแพงเพชร อนงรักษ์ ใจท้วม ปวส. ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการบัญชี 22 เม.ย. 2561 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนโค้งใผ่วิทยา กำแพงเพชร ดวงใจ นิลนิยม ปวส. ปวส. บริหารธุรกิจ ปวช. สาขางานการบัญชี 6 เม.ย. 2561 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนชนแดนวิทยาคม เพชรบูรณ์ นฤมล บัวสรวง ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวช. สาขางานการบัญชี 3 เม.ย. 2561 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก พิษณุโลก ศศิธร ธัญญาหาร ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 23 มี.ค. 2561 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พิษณุโลก ชนิดาภา กิจวัฒนะกุล ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการตลาด 23 มี.ค. 2561 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม พิจิตร ภัทรสุดา ทองดอนยอด ปวช. ปวช. พณิชยกรรม ปวช. สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป 21 มี.ค. 2561 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
การศึนอกระบบ อ.กงไกรลาศ สุโขทัย เกศิณี เลิกดี ปวช. ปวช. พณิชยกรรม ปวช. สาขางานการบัญชี 19 มี.ค. 2561 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ตาก อัมพร จ้อมแดงธรรม ปวช. ปวช. พณิชยกรรม ปวช. สาขางานการบัญชี 19 มี.ค. 2561 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
เนินกุ่มวิทยา พิษณุโลก ฉัตรมณี น้อยเสาธง ปวช. ปวช. พณิชยกรรม ปวช. สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป 18 มี.ค. 2561 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ตาก นภเกตน์ เลิศคำ ปวช. ปวช. พณิชยกรรม ปวช. สาขางานการบัญชี 17 มี.ค. 2561 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ตาก อรอุมา เมยขุนทด ปวช. ปวช. พณิชยกรรม ปวช. สาขางานการท่องเที่ยว 15 มี.ค. 2561 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ตาก สุนันทา วงษ์แก้วมา ปวช. ปวช. พณิชยกรรม ปวช. สาขางานการบัญชี 13 มี.ค. 2561 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก พิษณุโลก ทวีพร แสงรัตน์ ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวช. พณิชยกรรม ปวช. สาขางานการตลาด 11 มี.ค. 2561 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลชนแดน เพชรบูรณ์ กิติพงษ์ ปัญญา ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 มี.ค. 2561 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลชนแดน เพชรบูรณ์ กิติพงษ์ ปัญญา ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 มี.ค. 2561 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลชนแดน เพชรบูรณ์ กิติพงษ์ ปัญญา ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 มี.ค. 2561 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลชนแดน เพชรบูรณ์ กิติพงษ์ ปัญญา ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 มี.ค. 2561 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลชนแดน เพชรบูรณ์ กิติพงษ์ ปัญญา ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 มี.ค. 2561 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว

  Records 1 to 20 of 852

Next Last

 

 


   
 
       
© วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก
ออกแบบและพัฒนาระบบ: www.hand2u.com  ติดต่อ